HUSK ALTID OPSTARTER I FØRSTE LÆS BETON, DER SKAL IGENNEM CONCRETE-ELEPHANT

Vilkår og betingelser

1. Anvendelsesområde/generelle oplysninger

 • 1.1  Nærværende almindelige betingelser gælder for alle tjenester vi yder, herunder aftaler om udlejning (”Ydelsen”) foretaget af FM Construction ApS, CVR-nr. 41 77 04 65 (“Udlejer”), medmindre anden skriftlig aftale udtrykkeligt er indgået mellem Udlejer og lejer af Ydelsen (“Lejer”).
 • 1.2  Lejers almindelige vilkår og betingelser bliver ikke en del af aftalen, med- mindre Udlejer udtrykkeligt skriftligt accepterer gyldigheden af sådanne almindelige vilkår og betingelser.
 • 1.3  Endvidere skal nærværende almindelige betingelser også være gældende og have forrang, selvom Udlejer har accepteret Lejers almindelige vilkår og betingelser, som er i konflikt med eller afviger fra nærværende almindelige betingelser.
 • 1.4  Udlejer forbeholder sig ret til at ændre nærværende almindelige betingelser uden varsel.

2. Ordrer/overdragelse til tredjemand

 • 2.1  Ydelserne udlejes altid bemandet med en maskinfører.
 • 2.2  En Lejer kan booke Ydelser online på Udlejers hjemmeside. Herefter modtager Lejer en bekræftelse på at Udlejer har modtaget bookingen. Den pågældende booking bliver efterfølgende behandlet af Udlejer, og når Udlejer har fundet en maskinfører til bookingen, vil Lejer modtage en ordrebekræftelse. Det er kun ordrer på Ydelser (”Ordrer”), der skriftligt bekræftes af Udlejer i form af en ordrebekræftelse, der er gældende.
 • 2.3  Lejer kan ikke overdrage sine kontraktmæssige rettigheder med Udlejeren til tredjemand, og dermed må Lejer ikke udlåne eller fremleje til tredjemand. Lejer må desuden ikke flytte materiellet.

3. Ændring af Ordrer

 • 3.1  Såfremt Lejer annullerer en Ordre efter at Lejer har modtaget en Ordrebekræftelse fra Udlejer, opkræves følgende gebyr:0 til 24 timer inden lejeperiodens begyndelse: Lejer skal betale den fulde pris for Ordren.
  24 til 48 timer inden lejeperiodens begyndelse: Lejer skal betale den halve pris for Ordren.Mere end 48 timer inden lejeperiodens begyndelse: Der opkræves intet gebyr for annulleringen.
 • 3.2  Hvis en Lejer vil foretage en ændring af en Ordre, skal Lejer annullere Ordren og oprette en ny Ordre, da det ikke er muligt at foretage en korrigering af en eksisterende Ordre. Da der kan være en eller flere kun- der på venteliste, er Lejer ikke garanteret at kunne oprette en ny Ordre. Derfor anbefaler Udlejer, at Lejer foretager en ny booking af en Ydelse før Lejer annullerer sin første booking, i den udstrækning det er muligt, for at være sikker på at kunne foretage en ny bookning. Dette er kun en anbefaling og Udlejer har i denne forbindelse intet ansvar.
 • 3.3  Udlejer er berettiget til at foretage ændringer til en Ordre, hvis Ordren ikke kan leveres fordi Maskinføreren er syg eller af anden grund af årsager ikke kan betjene maskinen, som er genstand for ordren, eller hvis maskinen, som er genstand for ordren, ikke er funktionsdygtig. Udlejer er forpligtet til at oplyse Lejer om en ændring til en Ordre, så snart Ud- lejer bliver opmærksom på forhold, som medfører, at Ordren skal ændres. Udlejer er desuden forpligtet til at gøre deres bedste for at finde en løsning, således at Lejer kan få leveret den bookede Ydelse på trods af ovenstående (fx finde en anden maskinfører, der kan betjene maskinen eller en anden maskine som er funktionsdygtig). Udlejer bærer dog intet ansvar over for Lejer, hvis Udlejer foretager en ændring af en Ordre, og Lejer kan dermed ikke gøre noget krav gældende mod Udlejer.

4. Lejeperiode, levering og forsinkelse

 • 4.1  Leveringsstedet skal være som angivet i Ordren.
 • 4.2  De aftalte leveringstider og -frister er bindende, se dog pkt. 3.3.
 • 4.3  Udlejer er forpligtiget til at aflevere materiellet ved lejeforholdets opstart i rengjort, driftsklar og lovpligtig stand samt med Maskinfører. Udlejer har til enhver tid ret til at få adgang til inspektion af det lejede materiel.
 • 4.4  Lejen af Ydelsen tager sin begyndelse fra og med maskinen er leveret på leveringsstedet og Maskinføreren er klar til at betjene maskinen, samt til maskinen er kørt tilbage til trailer i rengjort stand. Prisen for Ydelsen beregnes for hele lejeperioden, uanset om Ydelsen benyttes eller ej.
 • 4.5  Udlejer leverer maskinen på leveringsstedet. Kørslen skal derfra kunne foregå uhindret, på et stabilt, kørefast og jævnt underlag, hvor der ikke skal anvendes kran, køreplader eller lignende.

5. Ansvar og begrænsning heraf

 • 5.1  Lejer skal sikre at maskinen kun benyttes til at transportere pumpbar (ikke separeret) beton gennem dens slange samt kun betjenes af den medfølgende maskinfører. Stoppes slangen pga. dårlig beton eller andet, skal maskinføreren, assisteret af Lejer, hurtigst muligt sørge for at slangen på maskinen tømmes og rengøres.
 • 5.2  Lejer er forpligtet til at reklamere den første lejedag i tilfælde af fejl og mangler ved det lejede. Efterfølgende reklamationer har således ingen retsvirkning.
 • 5.3  Lejer må ikke lade udføre reparationer eller forandringer på materiellet. Eventuelle reparationer i lejeperioden må således alene udføres af Udlejer eller en af Udlejer anvist reparatør. Lejer er erstatningsansvarlig for eventuelle skader materiellet bliver påført ved reparationsarbejder i strid med det ovenfor anførte. Udlejer hæfter ikke for reparationer, som Lejer desuagtet har ladet foretage.
 • 5.4  Lejeren bærer ansvaret for hændelige uheld for den lejede Ydelse i hele lejeperioden. Skader, tyveri og hærværk og anden kriminalitet på det lejede skal meddeles Udlejer og politi indenfor 24 timer efter hændelsen. Lejer har pligt til at udfylde en skadesanmeldelse som indeholder oplysninger om skadedato, skadested og årsag til skadens opståen.
 • 5.5  Lejeren bærer alene ansvaret over for sig selv, tredjemand og udlejer med hensyn til skader, der ikke skyldes fejl eller mangler fra Udlejers side. Lejer er således ansvarlig for blandt andet skader på ting, personer og materiel, når disse ikke skyldes fejl eller mangler fra udlejers side.
 • 5.6  Lejeren bærer risikoen for beskadigelse af arbejdspladsens tilkørsels- veje, overfladebelægninger, underjordiske anlæg, installationer m.v., med mindre Lejeren har anvist adgangs- og opstillingsmuligheder til og på arbejdspladsen, der ikke ville medføre sådan beskadigelse.
 • 5.7  Lejer er ikke berettiget til at kræve erstatning for tab opstået i forbindelse med brug af materiellet, og Udlejer påtager sig dermed ikke risikoen for driftstab af nogen art, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til det lejede. Dette gælder også ved maskinskader, arbejdsstandsninger og forsinkelser som følge af Force Majeure.
 • 5.8  Udlejer tegner kaskoforsikring på det lejede for egen regning. Ligeledes risikoen for tings- og personskader forvoldt på færdselslovens område samt skader forvoldt af produktet (produktansvarsskader).
 • 5.9  Udlejer påtager sig ikke yderligere forpligtelser for produktansvar end hvad der følger af ufravigelig lovgivning. I den udstrækning Udlejer måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Lejer forpligtet til at holde Udlejer skadesløs i videst muligt omfang. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

6. Lejers insolvens

 • 6.1 Såfremt Lejer eller en af hans kreditorer anmoder om, at der indledes insolvensbehandling mod Lejer, kan Udlejer – uden at dette berører Udlejers andre juridiske eller kontraktlige rettigheder – hæve Ordren.

7. Priser / betalingsbetingelser

 • 7.1 Priser oplyst af Udlejer, herunder i forbindelse med en bookning, er faste og bindende, og er inklusive transport til og fra leveringsadressen. Lejen hæves på lejers konto 48 timer før opgaven påbegyndes. Alle oplyste priser er angivet uden lovpligtig omsætningsafgift (moms).

8. Force majeure

 • 8.1  Udlejer friholdes for sine forpligtelse til at yde Ydelsen, for så vidt som og i det omfang at Udlejer er blevet forhindret i at opfylde sine forpligtelser af årsager, som ligger uden for Udlejers kontrol, og som var uforudseelige på tidspunktet for Kontraktens indgåelse (“Force Majeure”).
 • 8.2  Force Majeure omfatter, men er ikke begrænset til:
  • Krig, terror og hærværk
  • Naturkatastrofer og usædvanlige vejrforhold, herunder stormvejr, regn, sne, osv.
  • Brand
  • Mangel på materialer og energiforsyning
  • Strejke og lovlig lockout
  • Epidemi eller Pandemi.
 • 8.3  Udlejer er forpligtet til uden unødigt ophold at underrette kunden i tilfælde af Force Majeure.
 • 8.4  I tilfælde af Force Majeure dækker hver part egne omkostninger som følge af Force Majeure-begivenheden.
 • 8.5  Såfremt Force Majeure-situationen vedvarer uden afbrydelse i 30 dage eller mere, eller såfremt det er klart, at den vil gøre det, har hver part ret til at ophæve Kontrakten ved skriftlig meddelelse til den anden part.
 • 8.6  I tilfælde af at corona-pandemien medfører, at Udlejer ikke kan levere Ydelsen pga. restriktioner eller sygdom, er Udlejer uden ansvar, og Lejer er i denne forbindelse ikke berettiget til at kræve erstatning for direkte eller indirekte tab opstået i denne forbindelse.

9. Virksomhedens sociale ansvar

 • 9.1  Lejer accepterer og erklærer, at denne vil overholde alle juridiske bestemmelser og regler vedrørende arbejdsret, og at hverken forskelsbehandling eller børnearbejde tolereres i forhold til Ydelsen.
 • 9.2  Lejer bekræfter endvidere ikke at ville tolerere nogen form for bestikkelse og korruption – eller at tilslutte sig dette på nogen måde.

10. Værneting og lovvalg

 • 10.1  Alle juridiske spørgsmål, der opstår mellem Udlejer og Lejer er underlagt dansk ret, bortset fra dansk international privatret.
 • 10.2  Enhver tvist, som udspringer af nærværende almindelige betingelser, skal afgøres ved Udlejers hjemting som aftalt værneting.

11. Generelle bestemmelser

 • 11.1  I tilfælde af misligholdelse af det lejede materiel, anden overtrædelse af nærværende almindelige betingelser fra Lejers side samt manglende betaling, er Udlejer berettiget til at hjemtage det lejede uden forudgående varsel.
 • 11.2  Såfremt enkelte bestemmelser i nærværende almindelige betingelser er helt eller delvist ugyldige, skal de øvrige bestemmelser i nærværende almindelige betingelser og Ordren i videst muligt omfang forblive i kraft.

12. Nyhedsbrev

 • 12.1 Det er muligt at abonnere på vores nyhedsbrev om Concrete Elephant. Nyhedsbreve kræver en e-mail adresse. E-mail adressen bliver benyttet til at sende dig en aktiveringsmail og herefter nyhedsbreve. Du vil ikke blive tilmeldt nyhedsbreve før du har aktiveret dit abonnement via aktiveringsmailen.
 • 12.2 Nyhedsbreve er gratis at modtage og du kan til enhver tid afmelde nyhedsbreve ved at klikke nederst i din seneste mail med et nyhedsbrev eller ved at sende en e-mail til info@concrete-elephant.dk. Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet i vores Privatlivspolitik.